• MOLA Shelf (M)
 • MOLA Shelf (M)
 • MOLA Shelf (M)
 • MOLA Shelf (M)
 • MOLA Shelf (M)
 • MOLA Shelf (M)
 • MOLA Shelf (M)
 • MOLA Shelf (M)
 • MOLA Shelf (M)
 • MOLA Shelf (M)
 • MOLA Shelf (M)
 • MOLA Shelf (M)
 • MOLA Shelf (M)
 • MOLA Shelf (M)
 • MOLA Shelf (M)
 • MOLA Shelf (M)
 • MOLA Shelf (M)
(Shelf)

Mola shelf (m)

HK$22,770.00 HK$25,300.00

Conde House series
MOLA Shelf (M)
Designer: Toshiyuki Yoshino
MADE IN JAPAN

MOLA Shelf (M)